Kvalita životního prostředí nám není lhostejná

Kvalita životního prostředí nám není lhostejná

Ochrana životního prostředí tvoří nedílnou součást firemní politiky Tepláren Brno, v rámci níž chtějí TB přispívat ke zdravému životnímu prostředí obyvatelů města Brna. Nejviditelnějším důsledkem je nízká emisní zátěž, a to díky efektivní výrobě tepla ve velkých teplárenských zdrojích, pro které na rozdíl od zdrojů lokálních platí přísné emisní limity. Opatření směřující ke zlepšování životního prostředí však tímto zdaleka nekončí. Ekologické investice Tepláren Brno směřují i do celé řady dalších projektů.

Záměr citlivého přístupu k prostřední města Brna se nám daří dlouhodobě naplňovat, a to nejen díky vysoce efektivní kombinované výrobě tepla a elektrické energie, ale i v důsledku spalování nejekologičtějšího paliva – zemního plynu. Starost o ekologii a bezpečnost práce, stejně tak jako efektivní výrobu a distribuci tepelné energie považujeme priority. Přestože řada výsledků realizovaných opatření není patrná na první pohled, z dlouhodobého hlediska přispíváme ke snížení negativních dopadů na kvalitu životního prostředí v Brně.

Emise pod kontrolou

Veškerá výrobní zařízení naší společnosti spalují zemní plyn, navíc provozovna SZTE Teyschlova v Brně-Bystrci provozuje dva kotle na dřevní štěpku. U provozů Špitálka a Brno-sever došlo k tzv. ekologizaci zdrojů, kdy byly provedeny rozsáhlé úpravy kotlů, abychom snížili produkované emise. Na provozu Brno-sever pak byla v roce 2007 uvedena do provozu denitrifikační technologie pro snížení emisí oxidů dusíku.

Ochrana vodního prostředí

Naše ochrana životního prostředí nespočívá pouze ve snižování vypouštěných látek do ovzduší, ale také v likvidaci odpadních vod a odpadů. Vzhledem k moderní technologii úpravy vody vznikají odpadní vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek. Tyto vody se musí likvidovat co nejšetrněji s ohledem na vodní prostředí. Před vypouštěním se sledují, aby nebyly překročeny přípustné emisní limity pro vodní toky dané integrovanými povoleními.

Šetrná likvidace odpadů

Odpady vzniklé při výrobě likvidujeme co nejšetrněji a ekonomicky nejvýhodněji, vše je prováděno na vysoké úrovni a je v souladu s legislativou. Za poslední období se množství odpadů minimalizovalo. Vzniklé vytříděné odpady se likvidují prostřednictvím odborných firem a je tak zaručeno jejich využití nebo odstranění.

Efektivita výroby i distribuce

Při výčtu ekologických aktivit Tepláren Brno nelze opomenout stěžejní činnost, tedy výrobu tepla a jeho rozvod do odběrných míst. Vedle efektivní výroby v procesu KVET a za požití výhradně ekologických paliv se zaměřujeme rovněž na efektivní provozování distribuční soustavy. Dlouhodobým projektem je rekonstrukce parovodů na horkovody, kdy je změna teplonosného média spojená především s minimalizací ztrát během distribuce a úspor ve spotřebě paliv.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO