Zelené fasády mohou snížit znečištění ovzduší v ulicích

Zelené fasády mohou snížit znečištění ovzduší v ulicích

Řady výškových budov mohou tvořit jedinečné městské lokality známé jako uliční kaňony. Tyto kaňony zadržují znečišťující látky z dopravy a tím zamezují jejich rozptýlení do hraniční vrstvy atmosféry, která dosahuje do výšky 2.000 m nad povrchem země. Nová studie naznačuje, že vegetace v ulicích může snížit koncentrace znečišťujících látek mnohem účinněji, než bylo dříve předpokládáno a navrhuje inovativní způsob výsadby ke zlepšení kvality městského ovzduší v nejvíce znečištěných oblastech. 1 Předpokládá se, že znečištěné ovzduší způsobí odhadem 1,3 mil. úmrtí na celém světě ročně, 2 stejně jako zvýšené riziko respiračních a kardiovaskulárních onemocnění. Výsadby jsou často propagované jako dílčí řešení, protože listy absorbují částice plynných znečišťujících látek prostřednictvím pórů na svém povrchu. 4,5,6,7,8,9,10,11 Přesto modelové studie vegetace napříč městy odhadují, že stávající vegetační pokryv snižuje koncentrace znečištění ovzduší o méně než 1,5%.4,5,9 Pro aktuální studii vyvinuli vědci počítačový model pro výpočet množství zachyceného znečištění vegetací v mnohem menším a poněkud izolovaném uličním prostoru. „Tvrdíme, že pro kvalitu ovzduší ve městech bude tento efekt významný, protože se lidé nenachází v 500 metrech v atmosféře, ale jsou na úrovni ulice“, říká vedoucí autor Thomas Pugh, výzkumník z Karlsruhe Institute of Technology.12 Tým odhaduje, že vegetace v ulicích může snížit koncentrace dvou nejvíce škodlivých látek v ovzduší města, a to NO2 až o 40% a PM10 až o 60%, i když průměrné snížení během roku bylo v rozmezí 7 – 30%. Vzhledem k tomu, že vzduch setrvává v ulicích, zůstává znečištění zachyceno na izolační zeleni. David Nowak, který studuje, jakým způsobem městské lesy ovlivňují kvalitu životního prostředí, přirovnává účinek k čističce vzduchu, která běží v malém uzavřeném prostoru na rozdíl od velkého otevřeného prostoru. Ten poukazuje na to, že nové výsledky nejsou zcela neočekávané, další studie ukázala na podobné snížení znečišťující látky (přízemní ozon), i když tato měření byla provedena v městském lese, nikoli ve městě.5 Studie je omezena modelem vycházejícím na základě jednoduchého experimentálního výzkumu, včetně hodnocení zachytávání znečišťujících látek rostlinami při proudění vzduchu dovnitř nebo ven z uličních kaňonů, říká Pugh. Kromě toho je potřeba ověřit výsledky experimentálního výzkumu v oblasti vegetace v ulicích. Tyto chyby ověřuje Max Zhang, který se zabývá emisním zatížením z dopravy a zpochybňuje rozsah snížení znečišťujících látek uvedených ve zprávě. „Stále věřím, že tento argument je velmi dobrý. Věřím v jisté snížení, ale problém je v rozsahu znečištění.“ Nicméně Pugh říká, že urbanisté jsou schopni navrhnout takovou výsadbu, která výrazně zlepší kvalitu ovzduší v silně znečištěných ulicích. Výsledky ukazují, že rostliny rostoucí svisle na zdech budov, by mohli odstranit téměř 10x více NO2 a téměř 12x více PM10 z uličních kaňonů, stejně jako horizontálně pěstovaná vegetace na střeše. Vědci dokonce navrhují instalaci „zelených billboardů“ na střechách, které prodlouží setrvání znečištěného ovzduší v uličních kaňonech, aby se maximalizovala jeho expozice na vegetaci. Zda jsou zelené billboardy či zelené střechy praktické ve větším měřítku se teprve ukáže. Walter Warriner, obecní lesník Santa Moniky si není vědom žádné specifické výsadby zaměřené pro zachycení znečištění z ovzduší v USA. Ale říká, že se může objevit velmi brzy, vzhledem k pokroku v oblasti monitorování kvality ovzduší a zájmu městských lesníků o životní prostředí a jeho přínosy. Stromy jsou známějším řešením, ale i když autoři nemají model pro demonstraci toho, jak stromy zachycují znečišťující látky v ovzduší, předpovídají, že v silně znečištěných uličních kaňonech, mohou stromy udělat mnohem více škody než užitku. To proto, že schopnost stromů zachytit znečišťující látky může být převážena jejich tendencí uzavřít emise z vozidel v úrovni ulice, přesně tam, kde je lidé vdechují.14,15 To neznamená, že bychom měli jít a kácet všechny stromy v rušných uličních kaňonech, ale projektanti zvažující výsadbu nových stromů v těchto lokalitách, by měli postupovat opatrně, aby se ujistili, že nemůže dojít k nechtěnému zvýšení přízemního znečištění ovzduší a zároveň se snažili řešit i jiné problémy, jako je např. odtok dešťových vod nebo zkrášlování. Kde je menší provoz, poskytují stromy jasné výhody. Nowak konstatuje, že „z našeho problému se nelze vysázet.“ Ačkoliv mohou rostliny pomoci snížit znečištění ovzduší ve městech, je ke snížení emisí efektivnější, když to vůbec není nutné. Originál text: http://ehp.niehs.nih.gov/121-a14/

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO