Vyhláška stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

Vyhláška stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 19/2017,

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

datum nabytí účinnosti: 14. 12. 2017

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/33 zasedání konaném dne 7.11.2017 na základě zmocnění § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek l
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění 1).

Článek 2
Podmínky spalování suchého rostlinného materiálu

(1) Podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v jednotlivých městských částech statutárního města Brna stanoví příloha k této vyhlášce.
(2) Spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace 2) pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot 3).
(3) Spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v neděli a státem uznávaný svátek.

1) § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: „V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami."
2) § 10 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: „Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3."
3) Příloha č. 6 část 1 a 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení.

Článek 3
Sankce

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů. 4)

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, č. 14/2013 a č. 9/2015.

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Petr Vokřál
primátor města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátora města Brna


 

4) § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami"
§ 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: „Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami"

Příloha 

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO