Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna

Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna

 • Emisní kategorie vozidel
 • Dynamická a statická skladba vozového parku
 • Výchozí dopravní model města Brna k roku 2020
 • Současné imisní zatížení města Brna
 • Varianty zadání, procentuální vyčíslení dopadů jednotlivých variant
 • Vymezení území pro NEZ
 • Objízdná trasa NEZ
 • Bilance deficitu parkovacích míst
 • Návrh dopravního značení pro účely zřízení NEZ
 • Modely IAD ve vztahu k NEZ
 • Modely imisí ve vztahu k NEZ
 • Závěr

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO