Emise z dopravy

Emise z dopravy

Dominantním zdrojem znečištění ovzduší města Brna je doprava. Intenzity dopravy na komunikacích města dosahují vysokých intenzit, např. dálnice D1 v oblasti Bohunic, Starého Lískovce a Komárova - 60 až 70, Heršpická – 45, Koliště – 35 až 50, Úvoz – 20, Svatoplukova a Gajdošova – 45 tis. vozidel/den.

Podíl emisí produkovaných motorovými vozidly na celkových emisích všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší na území města činí u škodliviny PM10 a PM2,5 (prachové částice velikosti 10, resp. 2,5µm), škodliviny NOX (oxidy dusíku) a benzenu cca 70 %, u organických látek (VOC) cca 80 % a u oxidu uhelnatého (CO) a benzoapyrenu (B(a)P) cca 90 %.

Z výše uvedených škodlivin na území města překračují platné imisní limity škodliviny PM10 a PM2,5, NO2 (oxid dusičitý), benzen a benzoapyren a nejproblematičtější jsou prachové částice PM10 a PM2,5.

Rozptylová studie města Brna - rok 2013

Mapa rozptylové studie Brna

Na výsledných koncentracích prachových částic (imisích) se podílejí jak primární emise z provozu vozidel, tj. spalování paliv a exhalace z výfuků, otěry pneumatik, brzd, vozovky apod., tak i tzv. reemise prachových částic, tj. jev, kdy při průjezdu motorového vozidla dochází k víření prachových částic již dosedlých na povrch komunikace a jejího blízkého okolí a k jejich opětovnému vnesení do ovzduší. Podle údajů z modelových výpočtů tento jev se může podílet na celkových koncentracích prachových částic PM10 nebo PM2,5 až 40 %.

Navrhovaná opatření, jejichž realizace by měla kladný vliv ne snížení emisí z dopravy:

  • dostavba městského okruhu spojující tunely Dobrovského a křižovatku Hlinky – Bauerova
  • dostavba R 43 odvádějící dopravu z centrálních částí města
  • dostavba VMO Tomkovo náměstí a tunelu pod Vinohrady – odvedení dopravy ze Židenic a Černovic
  • dostavba jižního segmentu městského okruhu – vyřešení dopravy v oblasti Černovic a Komárova
  • podpora vozidel s alternativním pohonem
  • parkovací systémy park and ride (v ceně parkovného na záchytném parkovišti jízdenka MHD)
  • ekologizace a preference MHD
  • operativní kontrola emisních parametrů vozidel
  • snížená rychlost vozidel ve vybraných částech města
  • atd., atd., atd.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO