Ekologická likvidace odpadů a výroba energie

Ekologická likvidace odpadů a výroba energie

Víte, že z komínu brněnské spalovny uniká do ovzduší méně zplodin těžkých kovů, než kolik je možné nadýchat v pracovním prostředí?

SAKO Brno pro nás zajišťuje každodenní svoz odpadu a jeho ekologickou likvidaci. Splňuje při tom nejpřísnější evropské limity. Odsávání vzduchu ze zásobníku odpadu eliminuje i šíření prašnosti a zápachu do okolí spalovny.

Brněnská spalovna společnosti SAKO Brno, a.s. prošla v letech 2009 – 2010 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, jejímž hlavní cílem bylo zajištění nově nastavených technických a environmentálních parametrů. V rámci této modernizace byl původní 4 stupňový systém čištění spalin nahrazen 5 stupňovým systémem, který trvale zajišťuje plnění emisních limitů pro všechny legislativně sledované znečišťující látky a to s účinností na úrovni 99,6 %. Odsávání vzduchu ze zásobníku odpadu eliminuje šíření prašnosti a zápachu do okolí spalovny.

V SAKU funguje dotřiďovací linka, která slouží k dotřídění vyseparovaných složek komunálního odpadu. Jedná se především o papír a plasty s cílem dosažení vysokých jakostních parametrů těchto složek v souvislosti s kladenými požadavky na kvalitu ze strany odběratelů těchto druhotných surovin. Odpad, který již nemůže být zpracován v procesu recyklace, je následně použit jako palivo pro výrobu tepelné a elektrické energie.

Obecně byly spalovny odpadů dlouhodobě veřejností vnímány jako významní znečišťovatelé ovzduší, především díky produkci dioxinů (potenciálně karcinogenních látek) a těžkých kovů. ČHMÚ vybudoval v městské části Brno-Líšeň (v této lokalitě je umístěna spalovna) v roce 2010 měřící imisní stanici, která monitoruje ovzduší 24 hodin denně po celý rok. Z výsledků za rok 2010 až 2013 vyplývá, že veškeré koncentrace sledovaných těžkých kovů jsou v této lokalitě dlouhodobě pod dolní mezí pro posuzování vlivu těchto látek na zdraví lidí. Obdobně ze zprávy o kvalitě ovzduší ve Velké Británii vyplynulo, že za rok 2010 bylo při ohňostrojích emitováno šestkrát více dioxinů, než vyprodukovaly všechny spalovny v této zemi v roce 2010. Tyto spalovny se podílely na celkové produkci dioxinů pouze z 0,6 %.

SAKO změnilo po rekonstrukci spalovny i pravidla návozu odpadu, která mají za cíl i přes zvýšení množství navezených tun nezvyšovat dopravní zatížení okolí spalovny. Mezi naše priority patří také pravidelná obnova a modernizace vozového parku. Nová vozidla splňují nejpřísnější normy a požadavky na ekologii a bezpečnost provozu. Absolutní novinkou jsou dvě moderní auta typu Econic, určená speciálně do prostředí velkých městských aglomerací. Vysoká bezpečnost a nízké emisní limity jsou hlavními důvody, proč jsou vozy Econic určeny především k provozu v centru Brna, kde se pohybuje velké množství chodců. Vozy jsou navíc výjimečné téměř bezhlučným chodem motoru.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO