Co dělat v případě smogové situace

Co dělat v případě smogové situace

CO JE SMOGOVÁ SITUACE?

Stav, kdy dochází k mimořádně znečištěnému ovzduší při překročení zákonem stanovené hodnoty jednou ze sledovaných látek.

CO JE SMOGOVÁ SITUACE?

Stav, kdy dochází k mimořádně znečištěnému ovzduší při překročení zákonem stanovené hodnoty jednou ze sledovaných látek.

KDO VYHLAŠUJE SMOGOVOU SITUACI?

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provozuje Smogový varovný a regulační systém (SVRS). ČHMÚ poskytuje informace o výskytu situace se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. Informace o vyhlášení smogové situace získáte od ČHMÚ a prostřednictvím všech médií.

JAKÉ JSOU DRUHY SMOGOVÝCH SITUACÍ?

V Brně se setkáváme se 2 druhy:

Zimní – vzniká při inverzi za chladného počasí a bezvětří, přispívá k ní doprava a topení tuhými palivy.

Nárůst prachových částic PM10 přes hodnotu 100 µg/m3 trvajících min. 48 hodin

Letní – vzniká při dlouhotrvajících teplotách přesahujících tropických 30 °C 

Překročení hodinovéhto limitu troposférického ozónu O3 180 µg/m3

V posledních 6 letech byly vyhlášeny v Brně 4 smogové situace – 2 zimní a 2 letní.

VLIV ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS

Znečištění ovzduší působí na naše zdraví současně se všemi ostatními vlivy, zejména pak s životním stylem každého jedince. Obzvláště citlivými skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, starší lidé, osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového systému a diabetici.

DLOUHODOBÉ PŮSOBENÍ ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ

Může zvyšovat nemocnost dýchacího ústrojí a srdečně- cévního systému, ovlivňovat imunitu, porodní váhu a růst plodu atd.

KRÁTKODOBÉ ZVÝŠENÍ DENNÍCH KONCENTRACÍ

Může způsobovat dráždění očních spojivek, dráždění dýchacích cest, častější výskyt kašle a ztíženého dýchání zejména u astmatiků.

JAK PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA

 • Dejte přednost veřejné, pěší či cyklo dopravě před autem.
 • Používáte-li kotel na pevná paliva, je důležité nejen, abyste topili palivem, pro něž je kotel konstruován, ale také abyste jej správně obsluhovali. Doporučení uvádí „SMOKEMANovo desatero správného topiče“ na webu www.tzb.info.
 • Nikdy nespalujte odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo nebo mazací oleje.

DOPORUČENÍ PŘI VZNIKU SMOGOVÉ SITUACE

 • Omezte pobyt venku, v případě zimního smogu mezi 6–10 hod a 16-20 hod, v případě letního smogu mezi 11–17 hod.
 • Omezte velkou fyzickou zátěž venku (fyzická práce, sport).
 • Zahajte včasnou a účinnou léčbu při prvních příznacích onemocnění zejména dýchacího ústrojí.
 • Větrejte pouze krátce a intenzivně několik minut 3x–4x denně.
 • Využívejte městskou hromadnou dopravu, místo jízdy autem, na kole nebo pěší chůze.
 • Vyhněte se činnostem zhoršujícím kvalitu vzduchu v místnosti (kouření, používání barev, laků, rozpouštědel, sprejů apod.).
 • Nepoužívejte krbová topeniště.
 • Dodržujte vyhláškou stanovený zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na otevřených ohništích.
 • Zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností o 1–2 °C oproti obvyklé úrovni, a to především při topení tuhými palivy.
 • Sledujte průběžně vývoj kvality ovzduší ve sdělovacích prostředcích a na internetu, kde jsou vyhlašována varování a pokyny ČHMÚ.

AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ V BRNĚ

I přes razantní zlepšení kvality ovzduší v porovnání s 90. lety 20. st. a vhodné meteorologické podmínky v posledních letech jsou v některých lokalitách na území města Brna překračovány imisní limity škodlivin v ovzduší. Škodliviny, které jsou v Brně dlouhodobě překračovány:

 • prachové částice PM10 a PM2,5,
 • benzo(a)pyren B(a)P – zástupce polycyklických aromatických uhrovodíků (PAU),
 • oxid dusičitý NO2
 • v letním období navíc troposférický ozón O3.

Hlavní zdroj znečišťování ovzduší města je doprava:

 • exhalace z výfuků, otěry brzd, pneumatik, vozovky apod.,
 • reemise – průjezdem vozidel dochází k víření prachových částic z povrchu vozovky a jejich opětovnému vnesení do volného ovzduší.

Především v chladnější části roku, mají zásadní vliv na koncentraci škodlivin tzv. inverzní stavy.

Inverzní stav je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu stoupá s rostoucí nadmořskou výškou. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod stoupat a kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry. Vzniká tzv. poklička a dochází k nahromadění všech škodlivin v dýchací vrstvě atmosféry.

Délka inverze poté ovlivňuje vznik tzv. smogové situace.

Důležité je posilování obranyschopnosti organismu v průběhu celého roku

KDE HLEDAT INFORMACE?

Letáček ke stažení zde.

 

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO