Centrální zdroj tepla v Brně

Centrální zdroj tepla v Brně

Víte, že centrální zdroj tepla je ohleduplný k našim plícím?

Provoz Tepláren Brno je totiž pod neustálou kontrolou. Nepřekračuje žádný z přísně stanovených limitů pro emise, zatímco vypouštění škodlivin z malých kotlů není měřeno vůbec.

Vybudování brněnské teplárny mělo již ve 30. letech minulého století pro město Brno obrovský význam z pohledu kvality ovzduší, protože se významně snížil počet malých lokálních kotelen.

Obrázek k článku

Kouřící komíny ze středu průmyslové části města Brna před zbudováním teplárny na Špitálce

Díky teplárně zaniklo nejenom 68 kouřících továrních komínů, ale odpadlo i nemalé zatěžování prostředí svozem a odvozem paliva a popele k těmto zdrojům.

S přijatelným zjednodušením lze také říci, že čím dále od země je emise do ovzduší vypuštěna, tím nižší imise z ní vznikne. Z čehož vyplývá, že vysokým komínem lze snížit místní imisi, naopak zdroje s nízkými komíny silně ovlivňují imisi a výrazně znečišťují ovzduší kolem zdroje.

Za období uplynulých dvou dekád na poli ochrany ovzduší byly výrazně sníženy emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku, a prakticky eliminovány emise tuhých znečišťujících látek ze zdrojů a.s. Teplárny Brno.

Roktuhé emiseSO2NOxCO
t/rok t/rok t/rok t/rok
1992 447 3 014 1 279 114
1993 271 2 833 1 301 399
1994 120 2 659 918 168
1995 176 2 526 915 121
1996 78 2 071 699 71
1997 14 1 042 466 28
1998 2 176 310 29
1999 11 379 522 160
2000 10 144 347 144
2001 25 284 409 119
2002 10 133 270 52
2003 9 101 266 47
2004 13 86 281 38
2005 24 168 300 25
2006 13 64 276 38
2007 6 128 257 35
2008 8 175 267 24
2009 10 171 275 38
2010 10 185 297 44
2011 4 66 214 51
2012 2 0 176 37
2013 1 17 188 39

Emise znečišťujících látek do ovzduší (Provozy: Špitálka, Brno-sever, Červený Mlýn, Staré Brno)

Navíc u větších zdrojů, jakými jsou i zdroje a.s. Teplárny Brno, existují v českých a evropských právních normách „páky“, jak jejich provozování regulovat a kontrolovat. U malých zdrojů tomu tak není, což se můžeme sami na vlastní kůži přesvědčovat každou topnou sezónu.

Obrázek k článku

Na všech velkých spalovacích zdrojích jsou instalovány měřící přístroje pro kontinuální měření emisí látek do ovzduší, nebo jsou emise pravidelně kontrolovány na základě legislativně stanovených jednorázových měření. Toto měření je nedílnou součástí ekologického a ekonomického provozování zařízení. Zařízení provozuje vysoce kvalifikovaná obsluha, která dohlíží na to, aby byly dodržovány emisní limity emisí dané příslušnými zákonnými povoleními.

Každý odběratel tepelné energie připojený k systému centrálního zásobování teplem, provozované Teplárnami Brno, a.s. přispívá k podpoře kvality a čistoty životního prostředí. Teplárny Brno, a.s. budou i nadále pokračovat ve strategii, která přikládá velký význam otázkám životního prostředí města Brna a jeho okolí.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO