Centrální kompostárna Brno recykluje dřevo

Centrální kompostárna Brno recykluje dřevo

Trendem v odpadovém hospodářství je maximální využití odpadních materiálů. Jednou z komodit s bohatým využitím je odpadní dřevo, které lze v závislosti na kvalitě využít jak materiálově, tak energeticky. Společnost SITA CZ, která poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství od svozu komunálního odpadu po odstraňování nebezpečných odpadů, přistoupila ve svých provozech ke koncepčnímu řešení zpracování dřeva a jeho zhodnocení z kategorie odpad do kategorie výrobek.

SITA ročně zpracuje ve svých kompostárnách 80 000 tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Od občanů, obcí i firem jsou zde přijímány bio-odpady, včetně nejrůznějších odpadů ze dřeva: palety, rámy oken, ořez ze stromů a keřů, starý nábytek, piliny apod., po Vánocích také vysloužilé vánoční stromečky. Z bioodpadu vzniká kvalitní kompost, dřevo prochází recyklací.

Za vysloužilý vánoční stromek kvalitní kompost

Dejte druhou šanci vánočnímu stromku, až po svátcích opadá. V Centrální kompostárně Brno (ulice Vinohradská, Brno-Černovice) za něj dostanete 10l kvalitního kompostu ZDARMA. Stromek v kompostárně rozdrtíme a vyrobíme z něj štěpku, která se použije buď do zakládky nového kompostu, anebo jako palivo.

Po demontáži a roztřídění odpadního dřeva se oddělí příměsi. Získaná surovina je rozdělena na čisté masivní dřevo a dřevo lepené a lakované. Poté je dřevní hmota drcena a vznikají finální výrobky: palivo z biomasy a směsná dřevní drť. V této poslední fázi ještě oddělí strojní zařízení zbytky železných kovů – šroubů a hřebíků.

Odpadní dřevo přechází v procesu zpracování do režimu výrobku. Zařízení pro zpracování dřeva jsou tudíž schválena příslušným krajským úřadem jako zařízení dle zákona 185/2001 Sb., s příslušným provozním řádem a výrobkovou dokumentací.
Zařízením na zpracování dřeva disponuje desítka provozů SITA v Čechách i na Slovensku a další se připravují.

Vytříděním a zpracováním bioodpadu šetříme životní prostředí. Množství biologického podílu v komunálním odpadu ukládaném na skládkách činí zhruba 1 400 tis. tun, tato složka pak zvyšuje objem produkce metanu ze skládek odpadu, který přispívá ke skleníkovému efektu. Odklonem bioodpadu ze skládek dále pomáháme naplnění závazku podle plánu odpadového hospodářství, ke kterému se ČR zavázala a při jehož neplnění hrozí vysoké sankce.

Napište nám svůj názor

Partneři projektu

Brněnské komunikace
Teplárny Brno
Dopravní podnik města Brna
Technické sítě Brno
SAKO